Skip to content Skip to footer

Energetika i infrastruktura

Pragamtičan savet u složenim projektima

Energetika i infrastruktura

Pragamtičan savet u složenim projektima

Naši advokati poseduju značajno iskustvo u obalsti energetike, bilo da se radi o tradicionalnim energetskim resursima, nafti i gasu, obnovljivim izvorima energije, istraživanju prirodnih resursa ili rudarstvu i mineralima.

Redovno savetujemo nove investitore u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kao i etablirane domaće i međunarodne energetske kompanije.

Pružamo sistemsku podršku tokom celog životnog ciklusa projekta počevši od zastupanja i pregovora sa nadležnim državnim agencijama, dobijanja dozvola i licenci, podrške u postupcima nabavke, izrade kupoprodajnih i/ili ugovora o dugoročnom zakupu koji se odnose na zemljište/parcele neophodne za razvoj energetskih objekata, pitanja životne sredine i dobijanje odgovarajućih dozvola.

Imamo značajno iskustvo u saradnji sa kompanijama koje grade vetro-parkove, a koje podržavamo u pregovorima sa relevantnim regulatornim telima. Savetujemo ih u vezi sa fid-in tarifama, privilegovanim statusom, ugovorima o kupovini električne energije, pitanjima licenciranja, revizijom projektnih ugovora sa dobavljačima, finansiranjem projekata od strane međunarodnih finansijskih institucija itd.

Naši klijenti su nezavisni proizvođači električne energije, kompanije koje grade vetroparkove i termoelektrane, kompanije za proizvodnju solarnih panela, finansijeri, zajmodavci, kupci električne energije, proizvođači nafte i gasa, rudarske kompanije, kao i javne kompanije i predstavnici država.

Učestvovali smo na brojnim, strateški značajnim, infrastrukturnim projektima, kao i projektima javno-privatnog partnerstva (JPP).

Savetovali smo klijente u koncesijama, razvoju i finansiranju projekata, akvizicijama, privatizacijama i mnogim drugim poslovima u ovoj oblasti.

Oblasti u fokusu

Kontakt

Partner

Novosti

Novosti

Kontakt

Partner